Sådan gør du

Beskrivelse af processen

Hvordan var processen planlagt?

Aktiviteten er en undersøgelse, der gennem kvalitative interviews, uformelle samtaler, fokusgruppeinterviews og deltagerobservation i timer, på møder og i pauser, hvor fortællinger kommer til syne gennem observation af synligheden på arbejdspladserne/skolen/ artefakter/opslag/mv.

 
Hvordan blev processen gennemført?

Processen er gennemført med fysiske fokusgruppeinterviews, online fokusgruppeinterviews, samt observation og uformelle samtaler.

 

Hvordan blev processen evalueret?

Vi vil evaluerer undervejs på, om der fremkommer fortællinger som overrasker og bryder med vante forståelser.

 

Hvilke aktører indgik i aktiviteten 

EUX-elever, undervisere, ældrechefer, uddannelseskonsulenter og praktikvejledere.

 

Opmærksomhedspunkter og erfaringer med aktiviteten

Der har været mange overraskende udtalelser og observationer. Vi har som skole fået en indsigt som har ført til handling på flere måder, bl.a. igangsættelse af sociale fora i praktiktiden, samarbejdsmøder med praktikken, gallafest for EUX-eleverne, planlægning af studenterkørsel, når de afslutter.

Der er kommet idéer til styrkelse af ungdomsmiljø på skolen og ud i praktikken og gennem samtaler med praktiksteder en øget opmærksomhed på det særlige ved EUX-uddannelsen i praksis, bl.a. om praktikvejlederens rolle og kompetencer, om formidling af det særlige ved EUX. 

 

Gode råd og øvrige forhold, der er vigtige for at kunne gennemføre aktiviteten

Det er vigtigt at se projektet som en bred antropologisk inspireret undersøgelse, med opmærksomhed på, at når man undersøger noget, kaster man lys på særlige udvalgte temaer og øger dermed alle interessenters opmærksomhed på dette.

Derfor er forarbejdet med at sætte sig ind i nyere undersøgelser af ungdomsmiljø på erhvervsuddannelserne essentielt, samt at formidle inspirationshistorier fra andre grene om deres tiltag ift. ungdomsmiljø og øget rekruttering.

 

Det har vist sig gavnligt at inddrage flere interessenter, som måske ikke har nær kontakt til selve uddannelsen og eleverne, men som alligevel har strategisk indflydelse på uddannelsen, herunder opbakning til nye tiltag.

 

Materialer til aktiviteten

Find materialer og inspiration til at gennemføre aktiviteten